De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is vzw Pro Voce met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 76 (e-mail : info@peterickx.be).

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de Website vzw Pro Voce (www.peterickx.be en www.peterickx.com) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan vzw Pro Voce, worden door vzw Pro Voce verwerkt voor de volgende doeleinden : behandeling van de aanvragen van de internetgebruiker van informatie, marketting, studies en statistieken, organisatie van wedstrijden, globaal overzicht van haar cliënten, centraal beheer van de cliënteel, controle van de regelmatigheid van verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden.

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de internetgebruiker zijn aangeduid en de vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren of de vennootschappen van vzw Pro Voce.

Behoudens verzet van zijnentwege, stemt de internetgebruiker in met de uitwisseling van zijn gegevens tussen - bestaande en toekomstige - vennootschappen van vzw Pro Voce voor doeleinden van marketing, globaal overzicht van hun cliënten,en centraal beheer van de cliënteel.

De internetgebruiker kan op de Website vzw Pro Voce de geactualiseerde lijst inkijken van vennootschappen van de groep vzw Pro Voce die deelnemen aan de gegevensuitwisseling.

Deze vennootschappen garanderen de beste mogelijke bescherming van de uitgewisselde gegevens en zijn, wat deze gegevens betreft, gehouden tot beroepsdiscretie.

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door vzw Pro Voce, of door een andere vennootschap van de groep vzw Pro Voce, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen op de Website vzw Pro Voce.

De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie (direct marketing) en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben binnen de groep vzw Pro Voce; er zal zo spoedig mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Gegevens met een etnisch of raciaal karakter worden nooit verwerkt, behalve als deze blijken uit gegevens uit waarmee de internetgebruiker wordt geïdentificeerd (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit). Deze laatste laat de verwerking van deze gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van vzw Pro Voce en, desgevallend, de andere vennootschappen van de groep vzw Pro Voce die belast zijn met de verwerking van de aanvragen die op de Website vzw Pro Voce kunnen gedaan worden, de marketing, het centrale beheer van de klanten, met de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en met het voorkomen van onregelmatigheden en met het beheer van klachten en geschillen.

Geen enkele wettelijke beschikking houdt een verplichting in om te antwoorden op de door vzw Pro Voce of door een andere vennootschap van de groep vzw Pro Voce gestelde vragen, maar het niet antwoorden op deze vragen kan evenwel tot gevolg hebben, naargelang het geval, de onmogelijkheid of de weigering, door vzw Pro Voce of door een andere vennootschap van de groep vzw Pro Voce, om een (pre-)contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door de internetgebruiker of door een derde in het voordeel van de internetgebruiker.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door vzw Pro Voce strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet evenwel geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de privacy enkel gegarandeerd worden indien de internetgebruiker, voor de transmissie van zijn persoonsgegevens, gebruik maakt van de communicatiemogelijkheden waarvan vzw Pro Voce uitdrukkelijk aanduidt dat zij beveiligd zijn.

OMGEVINGSVARIABELEN
Als de internetgebruiker een bezoek brengt aan de Website vzw Pro Voce, dan worden de volgende persoonlijke gegevens, « omgevingsvariabelen » genoemd, verstuurd naar vzw Pro Voce en door haar opgeslagen via het navigatieprogramma van de internetgebruiker :

  1. het TCP/IP-adres (identificatienummer van de computer van de internetgebruiker op het Internet),
  2. het merk en de versie van het navigatieprogramma en van het besturingssysteem,
  3. de taal die de internetgebruiker kiest,
  4. alle informatie over de andere Websites die de internetgebruiker heeft bezocht om de Website vzw Pro Voce te bereiken.

Deze laatste gegevens worden door vzw Pro Voce verwerkt om rekening te houden met de eigen elementen van de configuratie van de internetgebruiker om hen de gevraagde webpagina's in het juiste formaat te kunnen toezenden, om de bezoekfrequentie te meten, om statistieken op te maken over de Website vzw Pro Voce en om voor de verbetering van de Website vzw Pro Voce te kunnen zorgen.